Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  18/2015
privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat
 în str. Gróf Mikó Imre nr. 1, Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.335/2015 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Sentinţa penală nr. 715/28.06.2012 pronunţată de Judecătoria Buzău, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1.179/26.11.2014 dată de Curtea de Apel Ploieşti;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul civil;
În baza prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă preluarea de la Eparhia Reformată din Ardeal, în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Imobilul evidenţiat la art. 1 se va prelua de la Eparhia Reformată din Ardeal pe bază de protocol de predare-primire.
ART. 3. - Se aprobă iniţierea demersurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului de proprietate publică al municipiului Sfântu Gheorghe şi al dreptului de administrare a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, asupra imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kelemen Szilárd-Péter

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 18/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină