Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  11/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1754/2015 şi nr. 4.038/2015 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Titlul IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, valabile şi în prezent;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea HCL nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, după cum urmează:
I. Se aprobă revocarea următoarelor taxe din Capitolul „Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor” al anexei nr. 1:

Denumire taxă

Nivel aplicabil în anul fiscal 2015

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

1. în mediul rural

18,00

2. în mediul urban

96,00

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

96,00

 

II. Capitolul „Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor” din anexa nr. 1 se completează cu următoarea taxă:

Denumire taxă

Nivel aplicabil în anul fiscal 2015

Taxă pentru vizarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică*

200,00

*Se achită integral, anticipat aplicării vizei până la data de 31 martie a anului în curs, după care se percep majorări de intârziere potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

III. Punctele 10 şi 11 din Anexa nr. 2 „Taxe speciale stabilite pentru anul 2015”, se modifică astfel:

Nr. crt.

Denumirea taxei speciale

Denumirea concesionarului  serviciului public local taxabil

Nivelul taxei speciale/lei

2015

10.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ şi prestări servicii

Compartimentul pentru Autorizarea Activităţiilor Economice

200,00 lei

11.

Taxa pentru viza anuală a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ şi prestări servicii

Compartimentul pentru Autorizarea Activităţiilor Economice

Structură de vânzare

peste 400 mp – 200,00lei

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kelemen Szilárd-Péter

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexa la H.C.L nr. 10/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină