Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  7/2015
privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul
Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1452/2015 al Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa înregistrată la Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 60/03.11.2014, emisă de Uniunea Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România, referitoare la valoarea financiară a normelor de hrană;
Având în vedere adresa nr. 3842712/24.10.2014, emisă de Direcţia Generală de Logistică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la valoarea finaciară a normelor de hrană;
Având în vedere adresa nr. S/24004/08.01.2014 a Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, referitoare la valoarea financiară a normelor de hrană, clasificată ca fiind secret de serviciu;
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;
Având în vedere art. XI din O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere punctului 3.1. din Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi liniştii siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, aprobată prin H.G. nr. 196/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se acordă norma de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2. - Norma de hrană se acordă sub formă de alocaţie valorică în bani, corespunzătoare unor plafoane calorice zilnice, diferenţiat pe categorii de personal, după cum urmează:
a) norma de hrană nr. 6 - 5010 calorii/om/zi având valoarea financiară de 24 lei/zi - pentru poliţiştii locali care ocupă funcţii de conducere şi execuţie,
b) norma de hrană nr. 12B - 660 calorii/om/zi având valoarea financiară de 2 lei/zi - pentru poliţiştii locali care ocupă funcţii de conducere şi execuţie şi îşi desfăşoară activitatea în ture.
ART. 3. - Poliţiştii locali nu vor beneficia de norma de hrană, acordată în condiţiile art. 1 şi art. 2 din prezenta, pe perioada suspendării raportului de serviciu.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinirea a dispoziţiilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 15 ianuarie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kelemen Szilárd-Péter

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină