Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  382/2014
privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate, respectiv reglementarea situaţie juridice a unei construcţii


    

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.872/2014 a Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererile nr. 13.530/2014 a numitului Sipos Iosif, 60.432/2014 a numitului Profiroiu Dorel, 60.694/2014 a numitului Veress Elemér-Pavel, 60.711/2014 a numitului Kovács András, nr. 60.594/2014 a numitului Gocz Imre, nr. 60.719/2014 a numitei Dénes Katalin, nr. 60.805/2014 a numitei Szabó Karácsony Éva, nr. 61.796/2014 a numitei Bartis Emma, nr. 61.809/2014 a numitei Keresztes Edit-Ella, nr. 61.908/2014 a S.C. HAJNO COM S.R.L., nr. 61.054/2014 a S.C. KANDEN PROD S.R.L., 61280/2014 a S.C. ASTRA S.A., nr. 61.573/2014 a numitei Ursache Elena, nr. 61.609/2014 a numitului Muntean Petru, nr. 60.958/2014 a numitei Murgu Angela, nr. 60.859/2014 a numitului Medeşan Eugen-Aurel, nr. 62.019/2014 a numitei Farkas Tünde, nr. 62.922/2014 a numitului Józsa Levente-Zsolt precum şi nr. 60.849/2014 a S.C. PRIORITAS COM S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din Contractul de concesiune;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevedrilor art. 61 alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice d aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – (1) Se aprobă încheierea unui contract de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în unitatea de comerţ şi prestări de servicii, situată în str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. E, ap. 1, proprietatea numitului Sipos Iosif, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând din data de 01 ianuarie 2015.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (1), reprezentând echivalentul în lei a 5/Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul Contractului de concesiune, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune încheiate cu proprietarii construcţiilor, având ca obiect terenuri din domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajate pentru asigurea accesului din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se aprobă proiectul Actelor adiţionale,ce se vor încheia cu titularii contractelor de concesiune, conform anexelor nr. 3, 4 şi 5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţeazăBiroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
József Álmos-Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L. nr. 382/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină