Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  375/2014
privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.022/2014 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 125796/CG/19.09.2014 a Ministerului mediului şi schimbărilor climatelice, Direcţia Generală AM POS Mediu;
Având în vedere adresa nr. 15.476/2014 a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind regimul proprietăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere poz. 145 şi 146 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului din Programul Operaţional Sectorial mediu, Axa prioritară 1, sector apă/apă uzată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului de investiţii „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, proiect care se va implementa prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, sesiunea de finanţare 2007-2015, a reţelelor stradale din satele aparţinătoare Chilieni şi Coşeni, destinate pentru construcţia reţelei de canalizare a satelor aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, Chilieni şi Coşeni.
ART. 2. - (1) Reţelele de canalizare a satelor aparţinătoare Chilieni şi Coşeni prevăzute în proiectul tehnic „Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, se vor construi pe terenurile aferente reţelelor stradale aparţinătoare Chilieni şi Coşeni, care se află în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Terenurile care fac obiectul prezentei hotărâri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea lucrărilor propuse în proiect.
ART. 3. – Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
József Álmos-Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L. nr. 375/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină