Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  374/2014
privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier
proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.851/18.12.2014 al Administratorului public al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2015, elaborate de S.C. Ocolul Silvic Hatod S.R.L., conform Amenajamentului silvic;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgo, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
– Se aprobă, pe anul 2015, exploatarea a 5929 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Se aprobă valorificarea următoarelor sortimente de lemn:
1. Masă lemnoasă vândută prin licitaţie agenţilor economici, la drum auto: 2500 mc.
    2. Masă lemnoasă valorificată pentru nevoi locale (către persoane fizice şi juridice): 2573 mc.
3. Masă lemnoasă necesară pentru nevoile proprii serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale Sfântu Gheorghe: 880 mc, din care:
- 400 mc, lemn de foc pentru încălzirea serelor aparţinând Serviciului de gospodărire a domeniului public;
- 90 mc, lemn de foc destinat instituţiilor de învăţământ din Câmpul Frumos, Chilieni şi Coşeni;
- 25 mc, lemn de foc pentru căminele culturale din Chilieni şi Coşeni;
- 50 mc lemn de foc pentru casele de cult din Chilieni şi Coşeni;
- 150 mc, lemn de foc pentru Baza de tratament Şugaş-Băi;
- 100 mc, lemn de foc pentru spaţii de agrement Şugaş-Băi;
- 20 mc, lemn de foc pentru încălzirea barăcii de control situată la ieşirea din municipiu spre Şugaş-Băi;
- 10 mc, pentru centrul ecvestric (în baza H.C.L. nr. 190/2014);
- 35 mc, lemn de lucru pentru nevoi proprii.
(2) Transportul materialului lemnos necesar pentru nevoile proprii de la rampă la punctul de destinaţie, se va asigura cu autovehiculele aparţinând Serviciului de gospodărire a domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
(3) Pentru o mai bună gestionare a masei lemnoase livrată serviciilor şi instituţiilor publice locale Sfântu Gheorghe, la fiecare punct de primire a masei lemnoase în cauză va fi desemnată câte o persoană cu atribuţii de verificare şi confirmare sub semnătură a avizului de însoţire a cantităţii preluate.
ART. 3. - Se aprobă lista cuprinzând preţurile de pornire la licitaţiile pentru valorificarea lemnului rotund şi cel fasonat în metri steri ce se vinde la drum auto forestier către persoane juridice, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă lista cu preţurile şi sortimentele de material lemnos ce se valorifică către persoane fizice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă mandatarea Asociaţiei Composesoratelor Murgo, prin S.C. Ocolul Silvic Hatod S.R.L., în vederea organizării licitaţiilor de masă lemnoasă provenind din fondul forestier, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – (1) Din comisiile de preselecţie, respectiv din comisiile de licitaţie organizate în condiţiile legii, vor face parte dl. Czimbalmos Kozma Csaba, Administrator Public, în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi împuternicitul Primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Locul, data şi ora începerii licitaţiilor se va stabili de către organizator.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
József Álmos-Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L. nr. 374/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină