Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  372/2014
privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festival Internaţional de Teatru „REFLEX 3” Sfântu Gheorghe, martie 2015

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.897/2014 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 63.073/10.12.2014 a Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 23 din O.U.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 184/2014 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festival Internaţional de Teatru „REFLEX 3” Sfântu Gheorghe, martie 2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festival Internaţional de Teatru „REFLEX 3” Sfântu Gheorghe, martie 2015.
ART. 2. - Se aprobă proiectul Contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
József Álmos-Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L. nr. 372/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină