Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  364/2014
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015


 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.328/2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Titlul IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011;
Având în vedere prevederile anexei nr. 1 din H.G. nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul 2015, după cum urmează:
(1) Valorile impozabile precum şi nivelurile stabilite în sume fixe pentru o unitate impozabilă sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pe anul 2015, conform H.G. nr. 1309/2013, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Modul de calcul al impozitului pe teren este prevăzut la pct. 82 din H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport este prevăzut la pct. 109 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 1,5%.
(3) Cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 20%.
(4) Cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 40%.
(5) Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirilor cu destinaţie turistică, ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic, în cazul persoanelor juridice, prevăzută la art. 253 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte în funcţie de data ultimei reevaluări, conform prevederilor alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) şi se adaugă un procent de 10%.
(6) Cota taxei pentru servicii reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 3%.
(7) Cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal reprezentând taxa hotelieră se stabileşte la 1%. Cota se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, pensiuni etc.) şi se datorează pentru întreaga durată a sejurului.
ART. 2. - (1) Bonificaţia pentru contribuabili persoane fizice şi juridice prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează :
a) în cazul impozitului/taxei pe clădiri: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
b) în cazul impozitului/taxei pe teren: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%.
(2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante faţă de bugetul local, precum şi contribuabililor persoane juridice care se află în procedura de prevenire a insolvenţei sau în procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ori de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu condiţia ca obligaţiile restante să fie cuprinse în programul de plată al creanţelor din Planul de redresare sau Planul de reorganizare, după caz.
ART. 3. - (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte, după cum urmează:
a)    în cazul impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice, la cota de 20%;
b)    în cazul taxei hoteliere, la cota de 20%;
c)    în cazul taxelor pentru eliberarea autorizaţiei de construire, la cota de 20%;
d)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii ce nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, la cota de 20%;
e)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri, la cota de 20%;
f)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii la cota de 20%.
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) pentru o unitate impozabilă este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. –(1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 31 ianuarie 2015, sub sancţiunile prevăzute de lege.
(2) Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.
ART. 5. - Pentru determinarea impozitului şi a taxei pe clădiri, precum şi a impozitului şi a taxei pe teren, se va aplica delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 230/2006 privind încadraea terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe zone şi categorii de folosinţă, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 6. - Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – Pentru persoanele fizice şi juridice se aprobă anularea creanţelor restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici sau egale cu 40 lei, pentru poziţiile de rol care nu figurează cu debite curente şi au restanţe aflate în sold la data de 31.12.2014, conform art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 8. - (1) Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, în condiţiile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi în conformitate cu Schema de ajutor de minimis aprobată prin H.C.L. nr. 173/2014, pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se aprobă procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru pensionarii ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din pensie şi sunt mai mici decât salariul minim pe economie, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(3) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice care sunt încadrate în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(4) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 9. – (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu destinaţie de locuinţă proprietarilor persoane fizice şi juridice, care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic astfel cum este prevăzut în O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Legea nr. 158/2011. Scutirea se poate aplica dacă solicitantul nu figurează cu restanţe faţă de bugetul local.
(2) Regulamentul privind criteriile şi procedurile de acordare a scutirilor şi reducerilor la plata impozitului pe clădiri, bloc de locuinţe şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţe, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice, constituie anexa nr. 7 la prezente hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. – (1) Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, în condiţiile art. 286 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Scutirea se poate aplica dacă solicitantul nu figurează cu restanţe faţă de bugetul local.
ART. 11. – Taxa de acces la Baza de Înot şi Recreere, prevăzută la capitolul “Alte taxe locale”, din anexa nr. 1, rămâne valabilă pentru primele trei ore de utilizare, după care din jumătate în jumătate de oră se va aplica o taxă de acces suplimentară, pentru fiecare jumătate de oră începută, calculată în funcţie de valoarea taxei de acces, după cum urmează:
a)    în cazul taxei de acces standard, taxa suplimentară va fi de 4 lei;
b)    în cazul taxei de acces pentru studenţi, elevi, pensionari şi preşcolari, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
c)    în cazul taxei de acces pentru curs înot cu instructori de înot autorizat, taxa suplimentară va fi de 2 lei.
ART. 12. - Regulile privind utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Sfântu Gheorghe şi procedurile de evidenţiere ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 13. – Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru şi nivelurile acestora sunt cele prevăzute în anexa la H.G. nr. 1309/2012.
ART. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2015.
ART. 15. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale; Compartimentul de Protecţie Civilă, Sănătate şi Securitate în Muncă, Informaţii Clasificate; Compartimentul „Tour Info”; Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari; Direcţia de Gospodărire Comunală; Direcţia Urbanism; Direcţia Patrimoniu; Compartimentul de Registru Agricol; Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură; Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Direcţia de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 11 decembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
József Álmos-Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L. nr. 364/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină