Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  355/2014
privind reactualizarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate
constituite în baza H.C.L. nr. 149/2012, cu modificările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59.546/2014 al Biroului administraţia locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 149/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 81/2014 privind validarea mandatului unui consilier local;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 171/2014 privind validarea mandatului unui consilier local;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 304/2014 privind validarea mandatului unui consilier local;
Având în vedere cererea nr. 58.907/2014 a consilierilor locali dl. Guruianu Mădălin-Doru şi dl. Joós Stefan-Leontin;
Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 17/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART 1. - Se aprobă reactualizarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, constituite în baza H.C.L. nr. 149/2012, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională:

1.    Miklós Zoltán;
2.    Debreczeni László;
3.    Pârvan Rodica;
4.    Vajna László;
5.    Bálint Iosif;
6.    Sztakics Éva-Judit;
7.    Kelemen Szilárd-Péter.
    
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:

1.    Magyarósi Imola-Piroska;
2.    Bálint Iosif;
3.    Bote Corina;
4.    Vargha Mihály-Béla;
5.    Cserey Zoltán Mihály;
6.    Incze Alexandru;
7.    József Álmos Zoltán.

III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte:

1.    Tischler Ferenc;
2.    Kondor Ágota;
3.    Joós Stefan-Leontin;
4.    Váncsa Albert;
5.    Csatlós László;
6.    Incze Alexandru;
7.    Cserey Zoltán Mihály.

IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:

1.    Kondor Ágota;
2.    Sztakics Éva-Judit;
3.    Varga Mihály-Béla;
4.    Czegő Zoltán;
5.    Magyarósi Imola-Piroska;
6.    Pârvan Rodica;
7.    Guruianu Mădălin-Doru.

V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului,  legislaţia muncii şi disciplină:

1.    Bote Corina;
2.    Czegő Zoltán;
3.    Debreczeni László;
4.    Zsigmond József;
5.    Joós Stefan-Leontin;
6.    József Álmos Zoltán;
7.    Vajna László.

VI. Comisia pentru tineret şi sport:

1.    Kelemen Szilárd Péter;
2.    Váncsa Albert;
3.    Guruianu Mădălin-Doru;
4.    Csatlós László;
5.    Zsigmond József;
6.    Tischler Ferenc;
7.    Miklós Zoltán;

ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe din prezenta hotărâre.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină