Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  354/2014
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea
programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul
în municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 60.184/2014 a domnului consilier Zsigmond József;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.248/24.11.2014 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I.    Articolul 4 din H.C.L. nr. 78/2014 va avea următorul cuprins:
”ART. 4. – Pentru perioada martie – iunie 2015 se vor acorda un număr maxim de 25 de burse, în valoare de 300 lei/lună/persoană pentru studenţii la licenţă, 500 lei/lună/persoană pentru studenţii la master şi 1000 lei/lună/persoană pentru studenţii de doctorat, bugetul total al programului fiind de 75.000 lei, ce se va suporta din bugetul local, cap. 65.02 Învăţământ.”
II.    Regulamentul de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, anexă la H.C.L. nr. 78/2014 se modifică şi se completează după cum urmează:
II.1 Literele b), d) şi e) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:
”b) să frecventeze cursuri universitare (de licenţă, master, doctorat), oriunde în lume, la o unitate de învăţământ superior recunoscută oficial de ţara respectivă;”
”d) să fie înscrişi în anul universitar 2014-2015;”
”e) să se afle în faza de pregătire a tezei de licenţă/masterat/doctorat în anul universitar 2014-2015”
II.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
”Candidaţii pentru burse vor aplica la acest program pe baza unui dosar în format electronic scris pe DVD (cu excepţia adeverinţelor) care să cuprindă următoarele documente:
-    curriculum vitae;
-    copie Carte de Identitate;
-    adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ superior pe care o frecventează prin care să se facă dovada statutului de student;
-    adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ superior pe care o frecventează cuprizând media generală a studentului din anul şcolar anterior;
-    formularul de înscriere completat şi semnat, potrivit anexei la Regulament din care face parte integrantă;
-    planul de cercetare electronic, în format pdf;
-    rezumatul planului de cercetare, în format pdf (maxim 4000 caractere);
-    recomandarea profesorului coordonator, de maxim o pagină, care certifică caracterul unic şi original al planului de cercetare şi indică utilitatea regională a acestuia;
-    actele care dovedesc participarea la anumite conferinţe;
-    fişa de înscriere/adeverinţă de participare la conferinţe ştiinţifice organizate în domeniul în care candidatul îşi elaborează lucrarea ştiinţifică.
Dosarul poate cuprinde şi alte documente pe care solicitantul le consideră importante.”
II.3. Litera a) a articolului 6 va avea următorul cuprins:
”a) se acorda puncte pentru media generală din ultimul an absolvit a studentului (licenţă şi master), se acordă puncte pentru calificativele din ultimul an absolvit al studentului (doctoranzi) ; (1-10 puncte – în funcţie de notă) ”
II.4. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
”(1) Beneficiarii burselor sunt obligaţi ca până la data de 30 iunie 2015 să depună lucrarea de licenţă, master sau doctorat, după caz, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, în format tipărit şi electronic, sub sancţiunea obligării acestora la restituirea sumei primite cu titlu de bursă.”
II.5. Aricolul 14 va avea următorul cuprins:
”Art. 14. – Studenţii bursieri trebuie să îşi susţină teza în faţa consiliului local, în cadrul unei şedinţe organizate în acest scop, înainte de finalul anului în care a primit bursa.”
II.6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
”Art. 15. – Procedura de acordare a burselor pe anul 2015 se desfăşoară, după cum urmează:

Nr. Crt.

Activităţi

Termene/perioade de realizare

1.

Depunerea dosarului pentru obţinerea burselor

2 decembrie 2014 – 23 ianuarie 2015

2.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor a candidaţilor înscrişi

26 ianuarie 2015

3.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor ”Burselor Sfântu Gheorghe”

2 februarie 2015

4.

Depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului evaluării

3-4 februarie 2015

5.

Soluţionarea contestaţiilor

5-6 februarie 2015

6.

Aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului final

9 februarie 2015

7.

Câştigători primesc burse pentru luna martie, aprilie, mai şi iunie 2015”

 

 

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină