Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  353/2014
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe,
cu modificările ulterioare

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59.122/2014 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 303/2014 privind constatarea încetării mandatului de consilier local a doamnei Palela Rădiţa;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 11 alin. 4 lit. e din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
    


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii la pct. 14. „Colegiul Naţional Mihai Viteazul Sfântu Gheorghe” a d-nei Palela Rădiţa cu d-ra consilier local Bote Corina, respectiv introducerea a unui nou punct, punctul 19. „Clubul Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe”, şi numirea ca reprezentatul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe dl. consilier Guruianu Mădălin Doru.
ART. 2. – Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 242/2012 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 353/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină