Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  332/2014
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 306/2014 privind majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 14684/2014 al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56335/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 114 alin. (1), art. 121, art. 125 alin. (1), art. 210, 215, 216 şi 220 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a coroborate cu alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 306/2014 privind majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. - Se aprobă ca Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe să subscrie un număr de 1.294.760 acţiuni (în valoare de 3.236.900 lei) din cele 1.418.814 acţiuni care i-ar veni în mod proporţional”.
II. Articolul 4 va avea următorul cuprins;
“Art. 4 Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. prin aport în natură şi prin aport în numerar cu suma de 3.236.900 lei. Aportul în numerar este în sumă de 400.000 lei. Până la data prezentei hotărâri Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a virat în baza HCL nr. 182/2011 suma de 393.372,50 lei. Aportul în natură va fi reprezentat de imobilul domeniul privat al municipiului, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Dónáth, nr. 27, Judeţul Covasna, înscris în CF nr. 27292-Sfântu Gheorghe, nr. Ord. A1, nr. Cad. 27292-C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, având o valoare de 2.836.900,00 lei, rezultată din Raportul de Evaluare nr. 4759/30.05.2014 întocmit de expert evaluator Mikó Zsuzsánna”.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 06 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină