Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  329/2014
privind aprobarea Regulamentului de Organizare privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Având în vedere Ordinul nr. 98 din 27 ianuarie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”
În temeiul art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi a prevederilor Manualului de proceduri al Căminului „Zathureczky Berta”, anexă la Regulamentul de Ordine Interioară Beneficiari, aprobate prin HCL nr. 328/2014.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar, la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2) Solicitarea de finanţare se va depune pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile pentru achiziţia unor consumabile necesare îngrijirii personale curente şi a unor echipamente şi dispozitive medicale, respectiv de terapie ocupaţională necesare pentru funcţionarea „Căminului Zathureczky Berta”, cămin pentru persoane vârstnice din subordinea Municipiului Sfântu Gheorghe.
(3) Căminul Zathureczky Berta se organizează şi funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin HCL nr. 328/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară Beneficiari şi Regulamentului de Ordine Interioară Angajaţi din Căminului “Zathureczky Berta”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă Nota justificativă din data de 03.11.2014 privind necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente pentru căminul pentru persoane vârstnice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 3. – Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 93.147,00 lei, fără aport propriu, precum şi eventualele cheltuieli neeligibile sau imprevizibile conexe.
ART. 4. – Se aprobă Lista obiectelor de achiziţie pentru care se solicită finanţarea din program, precum şi cantitatea estimată pentru fiecare obiect în parte, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Beneficiarul proiectului se angajează să utilizeze materialele şi echipamentele achiziţionate cu finanţare din program numai pentru dotarea „Căminului Zathureczky Berta”, cămin pentru persoane vârstnice şi beneficiarii acestuia.
ART. 6. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 132/2014, se abrogă.
ART. 7. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-lui viceprimar Tischler Ferenc, d-nei Klárik Mária Antónia, directorul „Căminului Zathureczky Berta” şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, la 06 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa nr. 1 şi 2 la H.C.L. nr. 329/2014

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 329/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină