Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  328/2014
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară Beneficiari şi Regulamentului de Ordine Interioară Angajaţi
 din Căminului “Zathureczky Berta”  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56.443 al d-nei Klárik Mária Antónia, directorul Căminului “Zathureczky Berta” pentru persoane vârstnice,
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011 care reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România;
Având în vedere prevederile Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Având în vedere art. 8, alin. 2 a Hotărârii nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială regulamentele se elaborează în conformitate cu standardele de calitate pentru servicii sociale furnizate;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice;;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Căminului „Zathureczky Berta”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară Angajaţi al Căminului „Zathureczky Berta”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară Beneficiari conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 4. – Cu data intrării în vigoare a prezentei, HCL nr. 146/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Manualului de proceduri, precum şi al Ghidului beneficiarului al Căminului „Zathureczky Berta”, se abrogă.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Căminul „Zathureczky Berta” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe
 


Sfântu Gheorghe, la 06 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L. nr. 328/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină