Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  327/2014
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.845/2014 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 24 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 
HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se stabileşte chiria de bază anuală pentru un loc de parcare la suma de 150 lei, preţ ce se indexează anual în funcţia de rata de schimb leu/euro, comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a lunii septembrie, la care se adauga TVA.
ART. 3. – Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la H.C.L. nr. 55/2009 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu şi Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 06 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 327/2014

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 327/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină