Vineri, 19. ianuarie 2018
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     Hotărâri cu caracter normativ    
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  365/2014

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.358/2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2015, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 3. - Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a acesteia.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari; Direcţia de Sport şi Agrement; Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 11 decembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
József Álmos-Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină