Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  279/2014
privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, şi Fundaţia „Sera România” în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.236/2014 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 35.799/2014 al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 108/2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia „Sera România”, în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, d şi e, alin. (6) pct. 2 şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă alipirea imobilului, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Muncipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec, înscris în C.F. nr. 31887 sub nr. top. 2501/9/2 în suprafaţă de 946 mp cu imobilul proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Muncipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str.Romulus Cioflec înscris în CF. nr. 34832 sub nr. top. 2501/9/1 în suprafaţă de 540 mp, conform documentaţiei cadastrale elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, rezultând o suprafaţă de 1486 mp cu nr. cad. 37692.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 24075, sub nr.top. 2502/7, 2500, 2499/9, 2498/1/5 în suprafaţă de 5235 mp pe nouă loturi, potrivit documentaţiei cadastrale elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr 1 cu nr. cad. 37694, în suprafaţă de 1261 mp, o porţiune din str. Romulus Cioflec;
- lotul nr 2 cu nr. cad. 37695, în suprafaţă de 1580 mp, spaţii verzi;
- lotul nr 3 cu nr.cad. 37696, în suprafaţă de 430 mp, o porţiune din str. Cerbului;
- lotul nr 4 cu nr.cad. 37697, în suprafaţă de 130 mp, curţi construcţii;
- lotul nr 5 cu nr.cad. 37698, în suprafaţă de 425 mp, spaţii verzi;
- lotul nr 6 cu nr.cad.37699, în suprafaţă de 165 mp, drum de acces;
- lotul nr 7 cu nr.cad. 37700, în suprafaţă de 425 mp, curţi construcţii;
- lotul nr 8 cu nr.cad. 37701, în suprafaţă de 516 mp, curţi construcţii;
- lotul nr 9 cu nr.cad. 37702, în suprafaţă de 303 mp, curţi construcţii.
ART. 3. - Se aprobă dezlipirea imobilului, rezultat în urma alipirii de la art. 1, cu nr.cad. 37692, pe două loturi, potrivit Planului de amplasament şi delimitare a imobilului  cu propunere de dezlipire, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr 1 cu nr. cad ______ cu suprafaţă de 723 mp.
- lotul nr 2 cu nr. cad. _____ cu suprafaţă de 763 mp;
ART. 4. - Se aprobă alipirea imobilelor, rezultate în urma dezlipirii de la art. 2, cu nr. cad. 37701 în suprafaţă de 516 mp cu lotul nr. 2 cu nr. cad. _______ de la art. 3, în suprafaţă de 763 mp, rezultând un lot cu suprafaţa de 1.279 mp cu nr. cad. _______, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de alipire elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, şi Fundaţia „Sera România”, în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe.
(2) Se aprobă proiectul Convenţiei de asociere conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 6. – Cu semnarea Convenţiei de asociere se mandatează dl. Antal Árpád-András.
ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la, 18 septembrie 2014.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       Guruianu Mădălin-Doru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexă la H.C.L. nr. 279/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină