Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  274/2014
privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferent perioadei de programare
 financiară 2014-2020, cofinanţat din fonduri europene prin Programul
Operaţional Sectorial (POS) MediuConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42.866/2014 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10.864/21.08.2014 a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului, Axa 1A din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Sector de apă-apă uzată;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (6) lit. a pct 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul de infrastructură din secorul apă/apă uzată aferent perioadei de programare financiară 2014-2020, cofinanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţioanl Sectorial (POS) Mediu.
ART. 2. - Se împuterniceşte Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, să semneze Acordul de principiu pentru lista de investiţii prioritare prevăzută în anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 18 septembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       Guruianu Mădălin-Doru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexă la H.C.L. nr. 274/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină