Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  272/2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest –Etapa II, aprobat prin H.C.L. nr. 39/1997”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.404/17507.2014, al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea numitului Demeter Zsolt, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 30.930/2014;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 7/2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 7.728/12.02.2014 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest –Etapa II”, Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest–Etapa II, aprobat prin H.C.L. nr. 39/1997”, pentru terenul sittuat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ghioceilor fn., înscris în CF nr. 30315 Sfântu Gheorghe, nr. top. 832/17/2/1, 832/15/1/2/2, în suprafaţă de 2500 mp, conform proiectului nr. 66/2013, elaborat de Arh. Domahidi Ildikó - Biroul Individual de Arhitectură nr. 37, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 18 septembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       Guruianu Mădălin-Doru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexă la H.C.L. nr. 272/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină