Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  268/2014
privind revocarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe asupra imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit “Kőrösi Csoma Sándor” şi transmiterea acestuia în administrarea Liceului Teologic Reformat Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.377/2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 34/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al municipiul Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile aparţinătoare Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 44/2014 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2014-2015;
Având în vedere poz. nr. 469 şi 470 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţămât, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 867 şi art. 868 din Codul civil, republicat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe asupra imobilului domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit “Kőrösi Csoma Sándor”, situat pe str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 40.
(2) Se aprobă proiectul Actului adiţional la Contractul de administrare nr. 16738/04.04.2013 încheiat cu Unitatea de Învăţământ Preuniversitar Şcoala Gimnazială “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului menţionat la art. 1 în favoarea Consiliului de Administraţie al Liceului Teologic Reformat Sfântu Gheorghe, instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, persoană juridică, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul contractului de administrare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al Liceului Teologic Reformat Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 18 septembrie 2014.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       Guruianu Mădălin-Doru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexă la H.C.L. nr. 268/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină