Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  267/2014
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.482/2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 43.458/2014 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 1, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil necesar pentru derularea de activităţi şi servicii agricole;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind infiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale şi a unor institutii publice, şi ale Protocolului nr. 4333/1750/2003 încheiat la data de 29.07.2003 între Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Direcţia Fitosanitară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul cu art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită în favoarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna, a imobilului proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 1, în suprafaţă de 2754 mp., identificat în C.F. nr. 27772 Sfântu Gheorghe nr. top. 1487/1/2,1487/2/2, 1486/20/3/2/1, 1486/17/2/1, 1486/19/2 pentru derularea de activităţi şi servicii agricole, în condiţiile legii.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executare prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 18 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       Guruianu Mădălin-Doru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexă la H.C.L. nr. 267/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină