Vineri, 10. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  266/2014
privind transmiterea dreptului de administrare al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 1 în favoarea Teatrului “Tamási Áron”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.101/2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 32.535/2014 a Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poz. nr. 372-375 şi 377 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.G. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţămât, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare în favoarea Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Libertăţii nr. 1, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă proiectul Contractului de administrare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 18 septembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       Guruianu Mădălin-Doru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexă la H.C.L. nr. 266/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină