Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  256/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiulSfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.049/2014 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 349/2014 emis de Primăria Munisipiului Sfântu Gheorghe;
Avâd în vedere prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ”C.N.I. – S.A.”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
”H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” – S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe”
II. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
”ART. 1. - (1) Se aprobă transmiterea, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii  ”C.N.I.” – S.A., către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” - S.A., a terenului în suprafaţă de 40.429 mp, situat în str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12, pe durata realizării obiectivului de investiţii „Sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe”, identificat potrivit planului de situaţie şi evidenţiat în C.F. nr. 25655 Sfântu Gheorghe sub nr. top 2597/2/2/2/3/1, 2599/1/a/2/2/2/1, 2599/5/2/2/1, 2599/11/2/2/1, 2599/10/2/2/1, 2599/9/3/1, 2599/8/2/1, 2599/4/1/1, 2610/4/1, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
(2) Terenul identificat la alin. (1) face parte integrantă din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, este liber de orice sarcini şi nu se află în litigiu.
III. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
”ART. 2. – Predarea terenului destinat construcţiei se va face în condiţiile legii, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. care va realiza obiectivul de investiţii ”Sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri.”„
IV. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
”ART. 3. – Se aprobă finanţarea din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, amenajările exterioare (asfaltare, spaţiu verde, pavaj din dale beton, trotuar din asfalt, borduri, terenuri de sport) racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), respectiv întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţie „Sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri.”„
V. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:
”ART. 31. – Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi organizarea şantierului, respectiv ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.
ART. 32 – Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă să asigure cofinanţarea în procent de 20% a lucrărilor, altele decât cele prevăzute la art. 3, la obiectivul de investiţii „Sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe” ce se va realiza de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.”
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 18 septembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină