Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  321/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.657/17.09.2014 al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul pentru Autorizarea Transportului Public Local din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 6 al Ordinului nr. 356/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilopr Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă numărul maxim de 200 autorizaţii taxi pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, pentru următorii cinci ani.
ART. 3. - Se aprobă declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 36 autorizaţii taxi disponibile, pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi, cu următoarele numere de ordine: 005, 008, 012, 013, 017, 020, 021, 024, 025, 028, 029, 034, 035, 047, 051, 053, 055, 057, 058, 063, 071, 074, 080, 084, 085, 093, 094, 096, 097, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117.
ART. 4. - Comisia de analizare, de aplicare a criteriilor de departajare, şi stabilirea punctajului de departajare privind privind atribuirea autorizaţiilor taxi va fi numită prin dispoziţie de primar.
ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Direcţiei Patrimoniu, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 321/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină