Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  318/2014

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situat la capătul străzii Nicolae Iorga


    
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.526/2014 al Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 45 alin. (3), art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie, cu ofertă în plic sigilat a două chioşcuri din lemn domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe ce se vor amplasa în incinta patinoarului artificial, ce se va amenaja în incinta fostei pieţe “Euro” situate la capătul străzii Nicolae Iorga.
(2) Chioşcurile din lemn sunt destinate amenajării a câte unui punct de lucru pentru activităţi complementare patinoarului artificial.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie, a două chioşcuri din lemn, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial, respectiv Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 4.- Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor se va stabili prin dispoziţie de primar.
ART. 5.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2014

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 318/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină