Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  315/2014

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor situate în mansarda Centrului comunitar pentru romi situat în str. Primăverii fn în favoarea Asociaţiei Caritas – Asistenţă Socială, filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, în vederea desfăşurării unor activităţi de servicii socialeConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2.381/2014 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 37-10132/08.09.2014 a Asociaţiei Caritas– Asistenţă Socială, filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, prin care solicită darea în folosinţă gratuită prin încheierea a unui Contract de comodat, pentru o perioadă de 5 ani a spaţiilor situate în mansarda Centrului Comunitar pentru Romi, în vederea desfăşurării unor activităţi de servicii sociale;
Având în vedere prevederile art. 10 din HCL nr. 185/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului situat în str. Primăverii nr. fn, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, înscris în CF nr. 25393, compus din teren de construcţii de la A1 cu nr. cadastral 25393 în suprafaţa de 340 mp şi construcţie „Centru comunitar de romi” de la A1.1 cu nr. cadastral 25393C1 în suprafaţă de 143 mp.
ART. 2. – (1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului având destinaţia „Centru comunitar pentru romi” identificat la art. 1 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară.
(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, se modifică corespunzător, în condiţiile legii.
ART. 3. – Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor situate în mansarda Centrului comunitar pentru romi, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Primăverii nr. fn, înscris în CF nr. 25393 Sfântu Gheorghe, sub nr. crt. A1.1, nr. cadastral 25393-C1, constând în 4 camere, depozit, hol şi grup sanitar în suprafaţă de 113,62 mp şi spaţiile de folosinţă comună în favoarea Asociaţiei Caritas – Asistenţă Socială, filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea desfăşurării unor activităţi prin servicii sociale.
ART. 4. – (1) Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea contractului de comodat se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 315/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină