Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  311/2014

privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului
situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9, proprietatea numiţilor Zadurian Irma,
Kelemen Péter şi Kelemen ZsófiaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.719/2014 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere intenţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 49.325/2014 depusă de proprietarii imobilului;
Având în vedere Declaraţia de acceptare a vânzării exprimată prin adresa nr. 53139/22.10.2014 de către Zadurian Irma, Kelemen Péter şi Kelemen Zsófia în calitate de proprietari ai imobilului.
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4871/14.10.2014 al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 9, jud. Covasna, elaborat de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 333/19.09.2014 al Ministerului Culturii înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 47.909/02.10.2014 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune al statului ;
Având în vedere adresa nr. 9250/07.10.2014 al Consiliul Judeţean Covasna înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 48727/07.10.2014 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune al Judeţului Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. –Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat în municipiului Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 9, identificat în C.F. nr. 25144-C1-U1 Sfântu Gheorghe Apartament nr. 1 Parter cu suprafaţă utilă de 126,95 mp, cu părţile de uz comun în cota de 4/9 parte precum şi 4/9 parte a terenului înscris în C.F. nr. 25144 Sfântu Gheorghe, nr. top 149/2/1, şi ½ parte din terenul înscris în CF nr. 25131 Sfântu Gheorghe cu construcţia înscrisă sub A1.1 nr. Cad. 25131 – C1 depozit din lemn, proprietatea lui Zadurian Irma, în vederea desfăşurării de activităţi culturale.
ART. 2. –Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 9, identificat în C.F. nr. 25144-C1-U2 Sfântu Gheorghe Apartament nr. 2 Parter+Etaj cu suprafaţă utilă de 154 mp, cu părţile de uz comun în cota de 5/9 părţi precum şi în 5/9 parte a terenului înscris în C.F. nr. 25144, nr. top 149/2/1 în cota de 5/18 parte proprietatea lui Kelemen Petru şi Kelemen Zsofia şi 5/18 parte proprietatea lui Kelemen Zsofia, şi ½ parte din terenul înscris în CF nr. 25131 Sfântu Gheorghe cu construcţia înscrisă sub A1.2 nr. Cad. 25131 – C2 garaj din cărămidă, proprietatea lui Kelemen Petru şi Kelemen Zsofia, în vederea desfăşurării de activităţi culturale.
ART. 3. (1)– Preţul de cumpărare al imobilului descris la art. 1 este de 498.639 lei conform valorii stabilite în baza Raportului de evaluare nr. 4871/14.10.2014 elaborat de S.C. NOVITAS S.R.L.
(2) Preţul imobilului va fi achitat astfel:
- 20% din valoare, la data semnării celor două Contracte de vânzare cumpărare încheiate în formă autentică, care va avea loc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
- 80% până la data de 31 martie 2015.
(3) Predarea-primirea imobilului va avea loc până la data de 31 mai 2015.
ART. 4. – Preţul de cumpărare al imobilului descris la art. 2 este de 517.582 lei conform valorii stabilite în baza Raportului de evaluare nr. 4871/14.10.2014 elaborat de S.C. NOVITAS S.R.L.
(2) Preţul imobilului va fi achitat astfel:
- 20% din valoare la data semnării celor două Contracte de vânzare cumpărare încheiate în formă autentică care va avea loc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
- 80% până la data de 31 martie 2015.
(3) Predarea-primirea imobilului va avea loc până la data de 31 mai 2015.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, 30 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină