Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

  

HOTĂRÂREA NR.  309/2014

privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe pentru S.C. BERTIS S.R.L.

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.520/20.10.2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea S.C. BERTIS S.R.L. având CIF RO 551751, înregistrat la Registrul Comerţului sub număr ordine J14/476/1992, înregistrată sub nr. 46727/26.09.2014 la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, prin care solicită acordarea ajutorului de minimis în condiţiile Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la H.C.L. nr. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru investiţia constând în extinderea atelierului de prelucrare a cărnii şi depozit alimentar, cu o clădire S+P – centru logistic la prater şi instalaţie de preepurare ape uzate la subsol, construire rampă de încărcare – descărcare, construire anexă depozit din metal, din str. Ozunului nr. 6;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 96 din O.U.G. 106/2007 şi dispoziţiile pct. 221^1 din H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiul Sfântu Gheorghe aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
- Se aprobă acordarea ajutorului de minimis pentru S.C. BERTIS S.R.L., sub forma facilităţii fiscale constând în reducerea impozitului pe clădire, în cotă de 20%, alcătuit din cota de 10% aferentă valorii investiţiei realizate la imobilul cu destinaţia atelier de prelucrare a cărnii şi depozit alimentar, centru logistic, rampă de încărcare – descărcare şi depozit din metal, din str. Ozunului nr. 6, cota de 5% aferentă numărului mediu de personal nou angjat, respectiv cota de 5% aferentă profilului de activitate desfăşurat de societate, pentru perioada 01.11.2014 – 31.10.2017, în baza documentelor anexate cererii de acordare de facilităţi fiscale şi în condiţiile Schemei de ajutor de minimis aprobat prin H.C.L. nr. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină