Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  306/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 182/2011 privind majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54.543/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 233/2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 114 alin. (1), art. 121, art. 125 alin. (1), art. 210, 215, 216 şi 220 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a coroborate cu alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 182/2011 privind majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. de la 1.700.000,00 lei la suma de 8.400.000,00 lei, prin aport în numerar şi în natură, respectiv cu suma de 6.700.000,00 lei, prin emiterea a 2.680.000 de acţiuni noi, cu o valoare de 2,5 lei/acţiune.”
II. După articolul 1 se introduc opt noi articole, articolele 2-9, cu următorul cuprins:
ART. 2. - Se aprobă ca acţionarii S.C. Gospodărie Comunală S.A. înregistraţi în registrul acţionarilor să aibă drept de preferinţă proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă este de 30 de zile şi se desfăşoară cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor de majorare a capitalului social. În urma expirării termenului de 30 de zile în care toţi acţionarii au avut drept de preferinţă acţiunile nou emise şi nesubscrise se anulează, majorarea capitalului social efectuându-se pentru suma subscrisă.
ART. 3. - Se aprobă ca Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe să subscrie un număr de 1.290.760 acţiuni (în valoare de 3.226.900,00 lei) din cele 1.418.824 acţiuni care i-ar reveni în mod proporţional.
ART. 4. - Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. prin aport în natură şi prin aport în numerar cu suma de 3.226.900,00 lei. Aportul în numerar este în sumă de 390.000,00 lei. Până la data prezentei hotărâri Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a virat integral în baza HCL nr.182/2011 suma de 390.000,00 lei. Aportul în natură va fi reprezentat de Imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, domeniul privat al municipiului, în str. Bánki Donáth, nr. 27, Judeţul Covasna, înscris în CF nr. 27292 – Sfântu Gheorghe, nr. Ord. A1, nr. Cad. 27292-C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, având o valoare de 2.836.900, 00 lei, rezultată din Raportul de Evaluare nr. 4759/30.05.2014 întocmit de expert evaluator Mikó Zsuzsánna.
ART. 5. – (1) Se aprobă delegarea atribuţiei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor prevăzută la art. 113 lit. f din Legea 31/1990, către Consiliul de Administraţie în conformitate cu art. 114 alin. (1).
(2) După expirarea termenului de prescripţie Consiliul de Administraţie va verifica subscrierile efectuate potrivit hotărârilor luate, vărsarea acestora conform prezentei hotărâri şi va proceda la anularea acţiunilor nesubscrise, după caz.
(3) Majorarea efectivă a capitalului social se va realiza pe baza hotărârii Consiliului de Administraţie, în funcţie de subscrierile şi vărsămintele efective.
ART. 6. - Se aprobă ca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor să poată fi ţinută şi fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei, în cazul în care fiecare acţionar este prezent prin mandatarul său şi nici unul nu se opune, în conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990.
ART. 7. –  (1) Se mandatează dl. Czimbalmos Kozma Csaba cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deţinerilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu prezenta hotărâre.
(2) Procura specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. constituie anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - Se mandatează dl. Fejér Alexandru, să semneze hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea efectivă a majorării capitalului social, actul adiţional în formă autentică la Actul Constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. (care se va încheia după aprobarea efectivă a majorării) şi Actul Constitutiv Actualizat în formă autentică, şi pentru îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului.
ART. 9. - Se aprobă proiectul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor cu privire la aprobarea în principiu a majorării capitalului social, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.”
III. Articolul 2 devine Articol 10.
ART. 10. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 306/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină