Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

  

HOTĂRÂREA NR.  308/2014

pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.200/03.10.2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin . (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 221^1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013;
Având în vedere O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
    


ART. 1.
- Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Punctul 21 al articolului 5 „Definiţii” va avea următorul cuprins:
„21. Investiţie - valoarea capitalizată a clădirilor construite în baza unei autorizaţii de construire, în condiţiile legii. Valoarea investiţiei trebuie să fie mai mare de 250.000 euro, dovedită prin înregistrări contabile, la poziţia imobilizări corporale – clădiri în contabilitatea investitorului care a recepţionat obiectivul de investiţii conform standardelor internaţionale de contabilitate şi prevederilor fiscale;”
    II. Punctul 23 al articolului 5 „Definiţii”, va avea următorul cuprins:
„23 Număr mediu de personal nou angajat – numărul mediu de persoane nou angajate de investitor, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioada de 3 ani de la data începerii desfăşurării activităţii în noul obiectiv construit, justificat prin raportările per salariat, extrase din Revisal şi confirmate de Inspectoratul Teritorial în Muncă Covasna, în cazul persoanelor juridice rezidente în România, iar în cazul persoanelor juridice nerezidente un document similar;”
III. Alineatul (2) al articolului 10 „Modalitatea de acordare”, va avea următorul cuprins:
„(2) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor unice constă în reducerea de la plata impozitului pe clădiri, pentru realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prezentei scheme, conform grilei de reducere, stabilite în tabelul de mai jos:

 

Nr. Crt.

DENUMIRE CRITERIU

COTE DE REDUCERE

DIN IMPOZITUL PE CLĂDIRI

1.

C1

VALOAREA INVESTIŢIEI

C1.1  - 10%  -  între     250.000 –     749.999 €

C1.2  - 15%  -  între     750.000 –     999.999 €

C1.3  - 20%  -  între   1.000.000 – 1.999.999 €

C1.4  - 25%  -  între   2.000.000 – 3.999.999 €

C1.5  - 30%  -  între  4.000.000 –  6.999.999 €

C1.6  - 35%  -   între  7.000.000 – 9.999.999 €

C1.7  - 40%  -  peste  10.000.000  €

2.

C2

NR. MEDIU DE PERSONAL  NOU ANGAJAT

C2.1  -   5%  -  între     5  -   25 persoane          

C2.2  - 10%  -  între   26  -   50 persoane

C2.3  - 15%  -  între   51  -   80 persoane

C2.4  - 20%  -  între   81  - 120 persoane

C2.5  - 25%  -  între 121  -  200 persoane

C2.6  - 30%  -  între 201  -  300 persoane

C2.7 -  35%  -  între 301  -  500 persoane

C2.8 -  40%  -  peste 500 persoane

3.

C3

PROFIL DE ACTIVITATE

C3.1 -   5%   -  comerţ

C3.2  - 10%  -  servicii

C3.3 -  20%  -  producţii

 

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină