Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  297/2014

privind vânzarea directă a unui imobil proprietatea privată a
municipiului Sfântu Gheorghe situat pe cartierul Câmpul Frumos nr. 5 bl. 9
sc. B ap. 10, către chiriaşul Gheorghiţă Edit


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.350/2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 43.332/2014 a d-nei Gheorghiţă Edit, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe str. Câmpul Frumos, nr. 5, bl. 9, sc B, ap. 10, titulara Contractului de închiriere nr. 230/2008;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 31/08.09.2014 elaborat de Evaluatorul Bojin Adrian, privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului, situat în Câmpul Frumos;
În baza prevederilor art. 1828 alin. (2) din Codul civil, republicat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b, respectiv art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra imobilului situat pe str. Câmpul Frumos, nr. 5, bl. 9, sc B, ap. 10, evidenţiat în C.F. nr. 29.795-C1-U10 cu nr. cad. 29795-C1-U10 apartament compus din cameră de zi cu 16,80 mp, dormitor cu 13,28 mp, bucătărie cu 7,10 mp, baie cu 4,10 mp, vestibul cu 6,26 mp, cămară cu 1 mp şi balcon cu 2,15 mp, cu cota de participare la părţile comune în 1860/22216 parte şi cota de 5165/61700 parte din terenul evidenţiat în C.F. nr. 29795 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 29795, aferent blocului de locuinţe nr. 9 cu nr. cad. 29795-C1, reprezentând 51,65 mp, către chiriaşul Gheorghiţă Edit.
ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al imobilului reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 7.530 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 31/08.09.2014, întocmit de evaluatorul Autorizat Bojin Adrian, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Preţul imobilului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
(3) Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa Notarului public, se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. – Contractul de închiriere nr. 230/2008 încheiat cu Gheorghiţă Edit, va înceta la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 23 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 297/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină