Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 288/2014

privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.920/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 44.247/2014 al directorului general S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 112/2009 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna şi alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”;
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2012 privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri al municpiului Sfântu Gheorghe şi care constituie obiectiv al proiectului “Sistem integrat de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere poz. nr. 217 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. 975/2002, aşa cum a fost modificat prin H.G. nr. 1269/2011;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi lit. d, respectiv alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezmembrarea imobilului, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Jókai Mór fn. înscris în CF nr. 29979 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9846 în suprafaţă totală de 67.901 mp, pe două loturi, conform Planului de identificare şi dezmembrare executat de persoană fizică autorizată ing. Végh Zoltán, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. cad. 37710 în suprafaţă de 44.595 mp;
-    lotul nr. 2 cu nr. cad. 37711 în suprafaţă de 23.306 mp.
ART. 2. – Se aprobă încetarea dreptului de concesiune a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe asupra lotului nr. 2 cu nr. cad. 37711 în suprafaţă de 23.306 mp, având ca destinaţie teren depozit de deşeuri şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă Actul adiţional nr. 4/2014 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme a terenului care constituie obiectiv al proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”, a imobilului identificat în CF nr. 29979 Sfântu Gheorghe nr. cad. 37711 cu o suprafaţă de 23.306 mp.
ART. 5. - Inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe aferente serviciilor de salubrizare delegate anexa nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor nr. 4/2009, se va modifica în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 09 octombrie 2014

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 288/2014

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 288/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină