Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 289/2014

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. pentru înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitatăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere adresa nr. 47.654/01.10.2014 al directorului general S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 7 lit. d din Contractul de mandat nr. 39.856/2014, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi mandatarii în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A., consilierii locali: Miklós Zoltán, Debreczeni László şi Bálint Iosif;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, să voteze înfiinţarea unei societăţi comerciale cu denumirea TEGA KER S.R.L. având domeniu principal de activitate corespunzător codului CAEN 464- Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, iar activitatea principală corespunzătoare codului CAEN – 4649- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc, potrivit prevederilor cuprinse în proiectul de act constitutiv, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul de administraţie S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 09 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 289/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină