Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  293/2014

privind modificarea şi completarea HCL nr. 156/2014 privind aprobarea
proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate
de proiect, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47467 39721/2014 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Scrisoarea de solicitare clarificări nr. 30.114/29.10.2014 a ADR Centru;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, apelul de proiecte pentru fondurile realocate POR, conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂREŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:
I. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” în cuantum de 2.223.033,40 (inclusiv TVA)”.
II. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 3. - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă proiectului, în cuantum de 143.033,35 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” ”.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 09 octombrie 2014.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 293/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină