Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  254/2014

privind aprobarea completării HCL nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului, f.n. la Est de DN 12, către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere adresa nr. 6405/2014 a CNI S.A, înregistrată sub nr. 40217/21.08.2014 prin care invocă necesitatea încheierii unui contract de comodat;
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile H.G. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului ”Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.” S.A. cu modificările şi completările ulterioare:
În temeiul prevederilor art. 124 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se completează articolul nr. 1 din hotărâre după cum urmează:
după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul conţinut:
„(3) Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă”.
ART. 2. - Restul prevederilor HCL nr. 240/2014 rămân neschimbate.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 21 august 2014. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

  Morár Edith
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 254/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină