Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  247/2014

privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:    

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40.149/20.08.2014 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), “Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico-economici:

            Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,4630 lei

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

LEI

EURO

LEI

EURO

De la bugetul de stat

3.775.800

846.023

3.465.800

776.563

De la bugetul local

3.810.730

853.849

3.279.800

734.887

Total

7.586.530

1.699.872

6.745.600

1.511.450

 

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 21 august 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

  Morár Edith
  

 

Anexe la H.C.L. nr. 247/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină