Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  246/2014

privind aprobarea unor tarife aplicabile în cadrul Serviciului Specializat
pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Referatul nr. 39.179/2014 al directorului S.C. TEGA S.A., dl. Tóth-Birtan Csaba;
Având în vedere O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Contractul de concesionare nr. 31.701/30.06.2014 a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe încheiat cu S.C. TEGA S.A;
În conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 24 alin. (2) ale Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere preţurile de piaţă de pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi (6) lit. a pct. 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă următoarele tarife aplicabile în cadrul Serviciului Specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe:
a.    Tarif lunar pentru adoptare la distanţă:    100 lei/lună/animal. După primul an se acordă o reducere de 10%.
b.    Tarif pentru revendicarea câinilor cu stăpân capturaţi pe domeniul public:    70 lei/animal + 4 lei/animal pentru fiecare zi de găzduire în adăpost.
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea S.C. TEGA S.A., concesionarul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 21 august 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

  Morár Edith
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină