Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  240/2014

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul localal Municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 38.454/08.08.2014 a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.;
Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 349/2014, emis de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de execuţie lucrări nr. 51.058/2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. ACI CLUJ S.A., modificat prin Actul adiţional nr. 1/2012;
Având în vedere H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1315 şi următoarele din Codul civil, republicat;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A., a terenului în suprafaţă de 40.429 mp, situat în str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12, pe durata realizării obiectivului de investiţii „Sală de sport multifuncţională” cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, identificat potrivit planului de situaţie şi evidenţiat în C.F. nr. 25655 Sfântu Gheorghe sub nr. top 2597/2/2/2/3/1, 2599/1/a/2/2/2/1, 2599/5/2/2/1, 2599/11/2/2/1, 2599/10/2/2/1, 2599/9/3/1, 2599/8/2/1, 2599/4/1/1, 2610/4/1, anexa nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
(2) Terenul identificat la alin. (1) face parte integrantă din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, este liber de orice sarcini şi nu se află în litigiu.
ART. 2. – Predarea terenului se va face în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.
ART. 3. – Se aprobă finanţarea din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a următoarelor lucrări: sistematizare pe verticală a amplasamentului; racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), respectiv întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţie „Sală de sport multifuncţională” cu 3000 de locuri.
ART. 4. – Se aprobă cesiunea parţială a contractului nr. 51.058/2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. ACI CLUJ S.A., modificat prin Actul adiţional nr. 1/2012, conform Contractului de cesiune, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András cu semnarea Protocolului de predare a imobilului identificat în art. 1, respectiv cu semnarea contractului de cesiune parţială a contractului nr. 51.058/2011, modificat prin Actul adiţional nr. 1/2012, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. ACI CLUJ S.A.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 12 august 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

Anexe la H.C.L. nr. 240/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină