Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 237/2014

pentru unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor
din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 31.036/2014 al d-lui consilier Bálint Iosif;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.257/2014 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Ţinând cont de concluziile raportului Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România (Raportul Stanomir);
Ţinând cont de faptul, că art. 11 din Recomandarea nr. 1201/1993 al APCE prevede, că „În acele regiuni, unde persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale formează o majoritate, aceştia au dreptul, ca - în consens cu legislaţia ţării - să formeze organe ale administraţiei publice locale autonome, sau să beneficieze de un statut special, corespunzător situaţiei lor istorice şi teritoriale specifice”;
Având în vedere faptul, că România s-a angajat unilateral la respectarea recomandărilor APCE, şi a afirmat în repetate rânduri, că politica sa faţă de minorităţi se bazează pe recomandarea amintită mai sus;
Având în vedere faptul, că 210.000 persoane, peste 99% dintre participanţii la referendumul organizat în 2007-2008 s-au pronunţat pentru crearea unei regiuni autonome, care să cuprindă toate localităţile locuite în majoritate de secui;
Având în vedere că pe baza obligaţiilor internaţionale ale României se impune menţinerea principiului prevăzut de art. 3 a legii 2/1968, conform căreia judeţele sunt „unităţi de bază ale organizării administrativ-teritoriale a ţării - în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei.”
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 3, aliniat (1) éi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) coroborat cu articolul 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Adoptă Petiţia adresată Parlamentului şi Guvernului României, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
(2) Încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, să transmită Petiţia instituţiilor şi organelor enumerate în art. 3 şi să-l susţină în faţa lor.    
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna, Comitetului Regiunilor din Uniunea Europeană, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europei (CALRCE), precum şi Consiliului Drepturilor Omului din cadrul ONU.
 


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 237/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină