Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  233/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 186/2014 privind organizarea
 concursului de management în vederea încredinţării managementului
Teatrului “Tamási Áron” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.525/15.07.2014 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
– Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 186/2014 privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. La caietul de obiective, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2014:
1. Liniuţa 11 privind condiţiile de participare la concursul de management, va avea următorul cuprins:
“- întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în managementul instituţiilor de cultură de cel puţin 3 ani.“
2. Liniuţa 6 al punctului VIII. “Alte precizări“ se abrogă.
II. La Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de management, în vederea încredinţării managementului Teatrului “TAMASI ÁRON” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2014:
II.1. Punctul 1 “Condiţiile de înscriere la concursul de management“, va avea următorul cuprins:
“1. - Condiţiile de înscriere la concursul de management :
1.1.    Managementul Teatrului “TAMASI ÁRON” Sfântu Gheorghe va fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii :
- are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- întruneşte condiţii de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artei spectacolului de teatru;
- întruneşte condiţii de pregătire sau experienţă în managementul instituţiilor de cultură, de cel puţin 3 ani;
- cunoaşte limba maghiară;
- este atestat oficial în domeniul managementului, dobândit prin participare la cursurile special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii. În caz contrar, în termen de un an de la semnarea contractului de management se angajează să participe la concursurile de atestare, urmând ca ordonatorul principal de credite să asigure condiţiile financiare corespunzătoare în bugetul Teatrului;
- nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţia publică din România;
- nu are condamnări penale pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- are minimum 5 ani de activitate în domeniul artei spectacolului de teatru;
- va avea reşedinţă în municipiul Sfântu Gheorghe pe întreaga perioadă a exercitării funcţiei de manager al Teatrului “TAMASI ÁRON” Sfântu Gheorghe;
- nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare pentru limită de vârstă.
1.2. Perioada managementului Teatrului “TAMASI ÁRON” Sfântu Gheorghe este patru ani.“
II.2. Punctul 2.3 se abrogă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. Antal Árpád-András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură,  Compartimentul Resurse Umane, Direcţia Economică, precum şi Biroul Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină