Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  232/2014

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.894/31.07.2014 al Compartimentului de dezvoltare, investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de asociere nr. 28239/10.06.2013 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Fundaţia „Studium” Târgu-Mureş şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de locuinţe de serviciu în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Municipiul Sfântu Gheorghe, finanţat de Municipiul Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:
Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,3845lei

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

407,537

92,949

506,188

115,450

din care C+M

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

338,600

77,227

419,864

95,761

 

ART. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentantul cota parte finanţată de Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă:

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,3845lei

 

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

118,664

27,064

146,850

33,493

            din care C+M

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

95,358

21,749

118,244

26,969

 

ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

Anexe la H.C.L. nr. 232/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină