Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 214/2014

privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru probarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.705/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7843/20.06.2014 a operatorului regional Gospodărie Comunală S.A;
Având în vedere Cererea nr. 34.856 a A.D.I. „AQUACOV” prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea majorării preţului/tarifului furnizării apei potabile şi a canalizării, în conformitate cu valorile cuprinse în Nota de fundamentare;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. b şi art. 12 alin. (1) lit. i din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
În baza prevederilor art. 16 alin. (3) lit. d coroborat cu art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
În conformitate cu prevederiler art. 8 alin. (2) lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se acordă mandat Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să aprobe modificarea preţurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare - epurare, practicate de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A, în conformitate cu valorile cuprinse în Avizul nr. 211316/11.06.2014 emis de Preşedintele A.N.R.S.C., anexă la prezenta din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se împuterniceşte persoana desemnată la art. 1 pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 214/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină