Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 215/2014

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Ciucului nr.50,
în favoarea Universităţii “Sapientia”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.700/23.07.2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 41.427/30.08.2013 a Universităţii „Sapientia” cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, prin care solicită punerea la dispoziţia universităţii a unui imobil pentru înfiinţarea unui centru de studii în municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 58/2012 privind infiintarea Universitatii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj;
Având în vedere Hotărârea nr. 80/2013 a Curatoriului Fundaţiei Sapientia, şedinţa Curatoriului nr. LXXXV din 12 Septembrie 2013;
Având în vedere Hotărârea nr. 1444/25.10.2013 a Senatului Universităţii „Sapienţia” din Cluj Napoca din şedinţa nr. CXVII din 25 octombrie 2013;
Având în vedere Avizul Conform nr. 9614/15.07.2014 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale;
Având în vedere prevederile art. 126 din Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile 869 şi art. 874 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se revocă dreptul de administrare al Consiliului de administrarea al Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” asupra ansamblului de imobile situate în str. Ciucului, nr. 50, identificate în C.F. 31931 Sfântu Gheorghe nr. cad. 31931 teren în suprafaţă de 7880 mp, şi construcţii nr. cad. 31931-C1, 31931-C2, 31931-C3, 31931-C4, 31931-C5, 31931-C6, în CF nr. 31932 Sfântu Gheorghe nr. cad. 507 top: 2764/2/2/4 teren în suprafaţă de 1327 mp, în CF nr. 31930 Sfântu Gheorghe nr. cad 31930 teren cu suprafaţă de 198 mp, şi construcţie nr. cad. 31930-C1, în CF nr. 31929 Sfântu Gheorghe nr. cad. 31929 teren în suprafaţă de 1268 mp, şi construcţie nr. cad. 31929-C1, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi trecerea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită în favoarea Universităţii „Sapientia”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, ansamblul de imobile situate în str. Ciucului nr. 50, identificate în C.F. 31931 Sfântu Gheorghe nr. cad. 31931 teren în suprafaţă de 7880 mp, şi construcţii nr. cad. 31931-C1, 31931-C2, 31931-C3, 31931-C4, 31931-C5, 31931-C6, în CF nr. 31932 Sfântu Gheorghe nr. cad. 507 top: 2764/2/2/4 teren în suprafaţă de 1327 mp, în CF nr. 31930 Sfântu Gheorghe nr. cad 31930 teren cu suprafaţă de 198 mp, în CF nr. 31929 Sfântu Gheorghe nr. cad 31929 teren în suprafaţă de 1268 mp, şi construcţie nr. cad. 31929-C1, în scopul înfiinţării, organizării şi funcţionării unui centru de studii din cadrul Universităţii „Sapientia”.
ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de folosinţă gratuită, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu semnarea contractului de folosinţă gratuită se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal-Árpád-András.
ART. 5. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţia Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 215/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină