Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  211/2014

privind socaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor
 mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 30.463/2014 al directorului general S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.881/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 4380/1998, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi .S.C TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1, 2 şi 4 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
Având în vedere prevederile Cap. V din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. III din Normele metodolgice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART.1.- (1) - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix identificat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, concesionat în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune nr. 4380/1998, pentru scoaterea acestuia din funcţiune, în vederea casării.
(2) - Se modifică în mod corespunzător lista mijloacelor fixe concesionate, în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune nr. 4380/1998.
ART. 2. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul privat al acestuia municipiului Sfântu Gheorghe a unor bunuri identificate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, concesionate în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de delegare nr. 4/2009, pentru scoaterea din funcţiune a acestora, în vederea casării.
(2) Se modifică în mod corespunzător lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar concesionate, în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de delegare nr. 4/2009.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 Anexe la H.C.L. nr. 211/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină