Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR. 198/2014

privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu
URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea societăţii cu
răspundere limitată SEPSISPORT S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.254/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 1, art. 192, art. 194 alin. (1) lit. b din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna nr. 11217/30.06.2014;
În conformitate cu art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu S.C. URBAN-LOCATO S.R.L., la constituirea societăţii cu răspundere limitată SEPSISPORT S.R.L., având domeniu principal de activitate corespunzător codului CAEN – 931 Activităţi ale bazelor sportive, iar activitate principală corespunzătoare codului CAEN – 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
ART. 2. – SEPSISPORT S.R.L. va avea sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, judeţul Covasna.
ART. 3. – Capitalul social al societăţii va fi de 500.000 lei, împărţit în 50.000 părţi sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare.
ART. 4. - Municipiul Sfântu Gheorghe va deţine în cadrul SEPSISPORT S.R.L. un număr de 499.000 părţi sociale, reprezentând 99,80 % din capitalul social subscris şi vărsat al societăţii nou înfiinţate.
ART. 5. – Capitalul social subscris va fi vărsat de Municipiul Sfântu Gheorghe la data constituirii societăţii.
ART. 6. – Se aprobă Actul constitutiv al SEPSISPORT S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – (1) Se numeşte în calitate de administrator al SEPSISPORT S.R.L. dl. Tittesz Zoltán, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Muncitorilor nr. 30, posesor C.I. seria KV, nr. 124327, eliberată de Municipiul Sfântu Gheorghe la data de 03.06.2004, CNP 1740904141041, fără antecedente penale, născut la data de 04.09.1974 în municipiul Braşov, judeţul Braşov.
(2) Persoana desemnată în condiţiile alin. (1) va administra şi reprezenta SEPSISPORT S.R.L. pe o perioadă nelimitată, în condiţiile actului constitutiv şi legislaţiei în vigoare.
(3) Se stabileşte remuneraţia lunară brută a administratorului SEPSISPORT S.R.L. la 4.500 lei.
(4) Se mandatează dl. viceprimar Tischler Ferenc, pentru încheierea contractului individual de muncă cu dl. Tittesz Zoltán, administrator al SEPSISPORT S.R.L.
ART. 8. – (1) Se numesc în calitate de cenzori ai SEPSISPORT S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, următoarele persoane:
1. D-na Tankó Paraschiva, cetăţean român, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Livezii nr. 9, judeţul Covasna, identificată cu C.I. Seria KV nr. 253567, eliberată la data de 16.05.2011 de către SPCLEP Sfântu Gheorghe, CNP 2510430141043, fără antecedente penale, născută la data de 30.04.1951 în municipiul Dej, judeţul Cluj.
2. D-na Urbanovici Ibolya, cetăţean român, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, Ale. Făcliei nr. 2, bl. 13 sc. A et. 2 ap. 12, judeţul Covasna, identificată cu C.I. Seria KV nr. 141980, eliberată la data de 17.03.2005 de Municipiul Sfântu Gheorghe, CNP 2630522141041, fără antecedente penale, născută la data de 22.05.1963 în comuna Moacşa, judeţul Covasna.
3. D-na Dascăl Márta, cetăţean român, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 31, judeţul Covasna, identificată cu C.I. Seria KV nr. 128546, eliberată la data de 06.08.2004 de Municipiul Sfântu Gheorghe, CNP 2681004141048, fără antecedente penale, născută la data de 04.10.1968 în oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul. Mureş.
(2) Cenzorii vor beneficia de o indemnizaţie fixă anuală brută de 1400 lei.
ART. 9. - Se mandatează dl. Tittesz Zoltán, în calitate de reprezentant al SEPSISPORT S.R.L. pentru semnarea Actului constitutiv şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale necesare înfiinţării societăţii.
   


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 198/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină