Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR. 204/2014

privind încheierea contractului de ipotecă pe venituri între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.545/15.07.2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 325/28.10.2010 privind aprobarea contractului de finanţare rambursabilă externă încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BERD;
Având în vedere Actul adiţional nr. 1/2013 la Contractul de credit nr. 40.634/03.11.2010, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru suma de 12.000.000 Euro, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 145/2013 privind prelungirea pe o perioadă de 60 luni a contractului de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;
Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
În conformitate cu prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Se aprobă încheierea între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Contractului de Ipotecă pe Venituri („Revenues Mortgage Agreement” în limba engleză).
Art. 2. - Se aprobă proiectul contractului de ipotecă pe venituri, în limba română şi în limba engleză, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
Art. 3. - Se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András să semneze Contractul de Ipotecă pe Venituri în numele Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi alte documente referitoare la derularea Contractului de Ipotecă pe Venituri.
Art. 4. - Cu exercitarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Economică, Biroul Juridic şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină