Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  195/2014

privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea
avizului conform, în vederea schimbării definitive a destinaţiei clădirii fostei Grădiniţe cu program normal Câmpul Frumos, situată în Cartierul
Câmpul Frumos – Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29.590/2014 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poz. nr. 621, 622 din anexa nr. 2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, aşa cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 1.269/2011;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 745/2014 a Şcolii Gimnaziale “ADY ENDRE” Sfântu Gheorghe - centru bugetar, înregistrată cu nr. 29.381/17.06.2014 la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Decizia nr. 385/2014 al Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul de expertiză – Memoriu tehnic de evaluare structurală-seismică nr. 644/2014 al expertului tehnic ing. Biro Gabor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se solicită ministrului educaţiei naţionale emiterea avizului conform în vederea schimbării definitive a destinaţiei imobilului (teren şi clădire), domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, aflat în administrarea Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat Grădiniţa cu program normal Câmpul Frumos, situată în Cartierul Câmpul Frumos – Sfântu Gheorghe, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, din imobil destinat activităţii de învăţâmânt preuniversitar, în imobil compus din teren cu clădire aflată întro stare avansată de degradare, supusă procedurii de scoatere din funcţiune în vederea casării prin demolare, în condiţiile legii.
ART. 2. - Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe va elabora Memoriul justificativ ce va fi înaintat, împreună cu prezenta hotărâre, ministrului educaţiei naţionale.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se înredinţează Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 07 iulie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 
Cserey Zoltán-Mihály  
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 195/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină