Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  245/2014

privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administratrea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere cererile: nr. 39360/2014 a Eparhiei Reformate din Ardeal; nr. 39556/2014 a Protopopiatului Romano Catolic Braşov; nr. 39378/2014 a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei; nr. 39571/2014 a Consistoriului Bisericii Unitariene din Transilvania şi nr. 39718/2014 a Oficiului Episcopal al Bisericii Evanghelice- Lutherane din România prin care solicită atribuirea unor suprafeţe de teren în vederea înfiinţării de cimitire confesionale;
În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 863 lit. f şi art. 867 din Codul Civil, republicat;
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) şi alin. (4) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor imobile având elementele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărări Naţionale, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. Terenurile care se vor transmite în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile art. 1,  vor primi următoarele destinaţii:
1. o suprafaţă de 12 ha se va transmite în condiţiile legii, cultelor religioase recunoscute, la cererea acestora, în vederea înfiinţării de cimitire confesionale după cum urmează:
- 3 ha bisericii reformate,
- 3 ha bisericii catolice,
- 3 ha bisericii ortodoxe,
- 2 ha bisericii unitariene,
- 1 ha bisericii evanghelice;
2. o suprafată de 5 ha va fi destinată cimitirului comun al municipiului Sfântu Gheorghe, creării unui parc memorial al eroilor precum şi a unei parcări;
3. restul de suprafaţă de teren va fi destinat construirii şi dezvoltării unor stabilimente socio- medicale.
ART. 3. - Prezenta hotărâre se consideră cererea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.
ART. 4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 243/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredintează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 21 august 2014.


     

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 

Debreczeni László  
    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

 

    Morar Edith   

 

 Anexă la H.C.L. nr. 245/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină