Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.104/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 33/2014 al directorului general S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 35.102/2014;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. i din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în actul adiţional nr. 3/2014, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ
         Debreczeni László                       Secretar
     Kulcsár Tünde-Ildikó                   
Anexa la H.C.L. nr.213/2014ACTUL ADIŢIONAL NR. 3/2014
privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1.    Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Energiei nr. 2, judeţul Covasna, având Cod de înregistrare Fiscală 25295381, numărul contului IBAN RO24RNCB0124108453980001, deschis la B.C.R. Sfântu Gheorghe, reprezentată prin Antal Árpád András având funcţia de preşedinte, pe de o parte, în calitate de delegatar, în numele unităţilor administrativ teritoriale membre ale asociaţiei de utilitate publică “ECO SEPSI”. şi
2.     Operatorul S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeţul Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J/14/295/1996, având CIF. RO8670570, numărul contului IBAN RORNCB0124038030390001 deschis la B.C.R. sucursala Sfântu Gheorghe, reprezentat prin director general ing. Tóth-Birtan Csaba pe de altă parte, în calitate de delegat.

În baza prevederilor H.C.L. nr. 213/2014, de comun acord, au convenit asupra încheierii prezentului act adiţional, după cum urmează:

ART. 1. – Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare stradală, anexa nr. 1B la Contractul de delegare, se modifică şi se completează, prin introducerea după articolul 27 un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:

“ ART. 27^1. - Anexele Caietului de sarcini pot fi modificate anual în funcţie de alocaţiile bugetare aprobate, respectiv pot fi completate prin comenzi suplimentare de către Municipiul Sfântu Gheorghe, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul în cauză.”

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării şi a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte una pentru fiecare parte contractantă la data de __________2014.                 Delegatar                                                                         Delegat
Antal Árpád András – preşedinte                ing. Tóth-Birtan Csaba - Director general

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină