Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  188/2014

pentru modificarea H.C.L .nr. 237/2009 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29.797/18.06.2014 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul major de intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi;
Având în vedere Memoriul justificativ nr. 29.879/2014 elaborat de echipa de management a proiectului, privind modificarea bugetului proiectului ca urmare a procedurii de achiziţie pentru realizarea lucrărilor de execuţie, procurare şi montaj echipament tehnologic, respectiv procurarea dotărilor necesare proiectului;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 237/2009 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I.    Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „ART. 2 - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului:                                   25.461.943,50 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului:                               16.187.563,72 lei
•    Valoarea neeligibilă a proiectului (inclusiv TVA)     9.274.379,78 lei
         
II.    Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„ART.3. - Se aprobă cofinanţarea municipiului Sfântu Gheorghe pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” cu suma de 6.649.892,76, reprezentând 41,08 % din cheltuielile eligibile ale proiectului”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iunie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Czegő Zoltán

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină